top of page

兩個敢言社會工作者的血淚史
一本剖析社會工作界的萬言書

社工都要「跑數」係咩玩法?
前線社工乜都要靠「執生」?
社工之間鬥爭仲勁過宮鬥劇?
揀得做呢行真係會講夢想咩?

喺呢個香港社會,一句「忍辱負重」就留得住團火?

15個真人案例給你看社會現實有多瘋
2個敢言社工跟你講社福制度有多癲
1本書帶你進入香港社會工作者的世界

 

 

| 內容節錄 |

 

在理想與實際之間的社工

 

社會工作員身在錯綜複雜的社會文化脈絡,要為問